Konkurs “Informatyka nauką przyszłości”

W dniu 04.04.2014 r. ucznio­wie naszej szko­ły w 9-cio oso­bo­wym skła­dzie wzię­li udział w I infor­ma­tycz­nym kon­kur­sie “Infor­ma­ty­ka nauką przy­szło­ści” orga­ni­zo­wa­nym przez Kar­ko­no­ską Pań­stwo­wą Szko­łę Wyż­szą w Jele­niej Górze.

Kon­kurs skła­dał się z dwóch eta­pów: pisem­ne­go (50 pytań) i prak­tycz­ne­go. Do czę­ści prak­tycz­nej awan­so­wa­li ucznio­wie, któ­rzy uzy­ska­li wyni­ki powy­żej 50% moż­li­wych punk­tów do zdo­by­cia, otrzy­mu­jąc w nagro­dę pendrive’a 8 GB (wszy­scy uczest­ni­cy otrzy­ma­li pamiąt­ko­we dyplo­my). W trak­cie trwa­nia eta­pu prak­tycz­ne­go pozo­sta­li uczest­ni­cy mogli wziąć udział w pre­lek­cji doty­czą­cej “mode­lo­wa­nia 3D” (będą­cej jed­no­cze­śnie zapo­wie­dzią kolej­ne­go kon­kur­su).

W czę­ści prak­tycz­nej kon­kur­su z naszej szko­ły wzię­li udział: Patryk Samek, Kry­stian Konop­ka, Grze­gorz Lesz­kie­wicz, Michał Tar­czyń­ski oraz Paweł Rzep­czyń­ski. Żad­ne­mu z naszych uczniów nie uda­ło się jed­nak zdo­być głów­nej nagro­dy jaką był lap­top.

Peł­ne wyni­ki dru­gie­go eta­pu dostęp­ne tutaj oraz film i zdję­cia na por­ta­lu: portalik24.pl

Konkurs “Mistrz w zawodzie” — informatyk.

Dnia 13.03.2014 r. w Zespo­le Szkół Elek­tro­nicz­nych w Bole­sław­cu ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Naj­lep­szy uczeń w zawo­dzie” dla zawo­du Tech­nik infor­ma­tyk. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie, któ­rych opie­ku­nem jest mgr inż. Mar­cin Spy­cha­ła:

  • Nata­lia Wój­to­wicz — kla­sa I
  • Adrian Mle­czak — kla­sa I
  • Kry­stian Konop­ka — kla­sa III

Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.


Konkurs „Mistrz w zawodzie” — elektryk

Dnia 6.03.2014 r. w szko­le w ramach pro­jek­tu “Moder­ni­za­cja Kształ­ce­nia Zawo­do­we­go na Dol­nym Ślą­sku II” odbył się kon­kurs “Mistrz w zawo­dzie” — Tech­nik elektryk.W eli­mi­na­cjach regio­nal­nych dla uczniów Tech­ni­kum udział wzię­ły czte­ry dru­ży­ny: Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych z Bole­sław­ca, Zespół Szkół Zawo­do­wych i Lice­al­nych ze Zgo­rzel­ca, Zespół Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr. 2 z Luba­nia i oczy­wi­ście dru­ży­na naszych uczniów w skła­dzie:

  • Jan Bart­ko — kla­sa III 
  • Michał Obo­le­wicz — kla­sa III
  • Piotr Wój­cik — kla­sa II

Ucznio­wie mie­li za zada­nie zgod­nie ze sche­ma­tem prak­tycz­nie wyko­nać obwód elek­trycz­ny i uru­cho­mić sil­nik. Wyni­ki kon­kur­su zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie. Dru­ży­na, któ­ra wygra zakwa­li­fi­ku­je się do eta­pu woje­wódz­kie­go we Wro­cła­wiu.

Kon­kurs dla uczniów Zasad­ni­czej Szko­ły Zawo­do­wej odbył się 7.03.2014 r, udział wzię­ły dwie dru­ży­ny: z Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych “Mecha­nik” z Jele­niej Góry oraz z Zespo­łu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych nr 2 z Luba­nia, a wyni­ki rów­nież zosta­ną ogło­szo­ne w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Zdję­cia zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w gale­rii.

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 11 paź­dzier­ni­ka 2013 roku w szko­le po trwa­ją­cej dwa tygo­dnie kam­pa­nii wybor­czej, odby­ły się wybo­ry do Samo­rzą­du Szkolnego.Kandydowali: Patry­cja Cisek kla­sa II LO i Mate­usz Gwa­ra kla­sa IIT, któ­rzy zapre­zen­to­wa­li swój pro­gram wybor­czy. Komi­sja przy­go­to­wa­ła kar­ty do gło­so­wa­nia — upraw­nio­nych było 192 uczniów. Po prze­li­cze­niu kart do gło­so­wa­nia i spraw­dze­niu list komi­sja pod­su­mo­wa­ła wybory.Wygrał Mate­usz licz­bą gło­sów 84.Patrycja otrzy­ma­ła 49 głosów.Zagłosowało 145 uczniów, z cze­go 132 gło­sy były waż­ne, a 12 gło­sów odda­no nieważnych.Gratulujemy i życzy­my owoc­nej pra­cy w Samo­rzą­dzie oraz speł­nie­nia obiet­nic wybor­czych.