Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Sfotografuj ducha książki.

Biblio­te­ka Zespo­łu Szkół Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach

zapra­sza do wzię­cia udzia­łu w kre­atyw­nym kon­kur­sie

 „Sfo­to­gra­fuj ducha książ­ki”.

Uru­chom swo­ją wyobraź­nię i zrób ory­gi­nal­ne i pomy­sło­we zdję­cie zwią­za­ne z ulu­bio­ną książ­ką – aktu­al­ną bądź z dzie­ciń­stwa.

Wyko­rzy­staj rekwi­zy­ty, przed­mio­ty, ple­ne­ry, zna­jo­mych lub rodzi­nę, aby oddać atmos­fe­rę, nastrój, cha­rak­ter boha­te­rów tej książ­ki.

Czas trwa­nia kon­kur­su: 1.02.2017r. – 3.03.2017r.

NA LAU­RE­ATÓW CZE­KA­JĄ NAGRO­DY

Regu­la­min dostęp­ny poni­żej:

SFO­TO­GRA­FUJ DUCHA KSIĄŻ­KI reg

Spotkanie uczniów z przedstawicielami firmy Elektromont S.A.

16 stycz­nia 2017r. w ramach współ­pra­cy z fir­mą Elek­tro­mont S.A. ucznio­wie z klas tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zję zapo­znać się z jej ofer­tą pra­cy. Elek­tro­mont  jest wio­dą­cą spół­ką z Jele­niej Góry wyko­nu­ją­cą pra­ce elek­trycz­ne przy mon­ta­żu linii niskie­go i śred­nie­go napię­cia oraz insta­la­cji tele­tech­nicz­nych i tele­ko­mu­ni­ka­cyj­nych. Obec­nie na ryn­ku jele­nio­gór­skim bra­ku­je elek­try­ków i takie zakła­dy jak Elek­tro­mont pil­nie poszu­ku­ją pra­cow­ni­ków z kwa­li­fi­ka­cja­mi i upraw­nie­nia­mi elek­trycz­ny­mi. Jest to duża szan­sa dla naszych uczniów, żeby od razu po szko­le zna­leźć zatrud­nie­nie i nabyć doświad­cze­nie zawo­do­we. Na spo­tka­niu przed­sta­wi­cie­le fir­my zachę­ca­li uczniów do pra­cy w ich spół­ce, tym bar­dziej, że jed­nym z pro­wa­dzą­cych był absol­went naszej szko­ły.

Wypożycz książkę na ferie.

Koniec seme­stru pra­wie za nami. Rozu­miem, że jeste­ście już bar­dzo zmę­cze­ni  – wszyst­kim marzą się ferie!!!

Powo­li może­cie pla­no­wać, co dobre­go i faj­ne­go zro­bi­cie w tym bło­gim cza­sie. Z pew­no­ścią war­tą roz­wa­że­nia pro­po­zy­cją jest dobra książ­ka z biblio­te­ki szkol­nej. Książ­ka może oka­zać się nie­zwy­kłym przed­mio­tem, któ­ry wywo­ła na Waszej twa­rzy uśmiech, gniew, roz­cza­ro­wa­nie. Cza­sa­mi wzru­szy i dopro­wa­dzi do łez. Dzię­ki niej prze­nie­sie­cie się w zupeł­nie inny świat. Świat, w któ­rym pozna­cie zupeł­nie inne życie…

Zapra­szam i zachę­cam do lek­tu­ry, a że mamy boga­tą pro­po­zy­cję nowych ksią­żek, to i jest z cze­go wybie­rać. 😉