Archiwum kategorii: E-sport

Zajęcia e-sportowe

W dniu dzi­siej­szym w naszej szko­le odby­ły się zaję­cia otwar­te z przed­mio­tu e-sport. Zaję­cia będą odby­wa­ły się cyklicz­nie co 2 tygo­dnie dla uczniów kla­sy I TI, któ­rzy wybra­li pro­fil “e-sport — pro­jek­to­wa­nie i pro­gra­mo­wa­nie gier kom­pu­te­ro­wych”. Na pierw­szych zaję­ciach zosta­ły przed­sta­wio­ne zało­że­nia pro­gra­mo­we, cele i meto­dy ich reali­za­cji. Były też pierw­sze ćwi­cze­nia z zakre­su komu­ni­ka­cji, podej­mo­wa­nia decy­zji czy myśle­nia stra­te­gicz­ne­go.