Archiwum kategorii: E-sport

Rozpiska ćwierćfinałów

Poni­żej mecze dnia jutrzej­sze­go:

Godzi­na 8:00 – NoLi­fe­Frags  vs Dead­Dy­na­sty

Godzi­na 9:00 – Boru­ta vs Moun­ta­inZ

Godzi­na 10:00 – Zły Gaming vs Tęczo­we Motyl­ki

Godzi­na 11:00 – Feels­Bad­Te­am vs Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go

i dalej pół­fi­na­ły i finał.

O 16:00 warsz­ta­ty e-spor­to­we — sala gim­na­stycz­na w budyn­ku szko­ły.

CS:GO — po drugim dniu zmagań.

Z dzi­siej­szych meczy gru­py 2 do dal­szych roz­gry­wek awan­so­wa­ły dru­ży­ny: “Boru­ta” (z pierw­sze­go miej­sca) i “Tęczo­we Motyl­ki” (z dru­gie­go miej­sca). Z kolei z gru­py 3: “Zły Gaming” (pierw­sze miej­sce) oraz “Moun­ta­inZ” (dru­gie miej­sce).

Jutro ostat­nie roz­strzy­gnię­cia — mecze w gru­pie 4. Roz­pi­ska meczy wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Godzi­na 8:00 – Feels­Bad­Te­am  vs 100lec

Godzi­na 9:00 – Team ReKt vs Dead­Dy­na­sty

Godzi­na 10:00 – prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:00

Godzi­na 11:00 – wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:00 – wygra­ny awans do  ćwierć­fi­na­łów.

Godzi­na 12:00 – wygra­ny z 10:00 z prze­gra­nym z 11:00 – wygra­ny awans do ćwierć­fi­na­łów.

Pro­si­my aby dru­ży­ny były obec­ne na ok. 30 minut przed pla­no­wa­nym meczem.

Zda­rza­ją się opóź­nia­nia wyni­ka­ją­ce z pro­ble­mów tech­nicz­nych, ale nie nakła­daj­my na to jesz­cze opóź­nień zwią­za­nych z nie­obec­no­ścią lub spóź­nia­niem gra­czy.

Jutro po zakoń­cze­niu roz­gry­wek opu­bli­ku­ję zestaw meczy na pią­tek (ćwierć­fi­na­ły, pół­fi­na­ły i finał).

Warsz­ta­ty e-spor­to­we odbę­dą się w szko­le na sali gim­na­stycz­nej od 16:00 do 20:00.

Na ten moment już wie­my, że w parach ćwierć­fi­na­ło­wych zagra­ją: Boru­ta vs Moun­ta­inZ oraz Zły Gaming vs Tęczo­we Motyl­ki. Jutrzej­sze mecze wyło­nią prze­ciw­ni­ków dla dru­żyn NoLi­fe­Frags (prze­ciw­nik będzie z dru­gie­go miej­sca gru­py 4) oraz Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go (prze­ciw­nik będzie z pierw­sze­go miej­sca gru­py 4).

CS:GO … po pierwszym dniu zmagań.

W tele­gra­ficz­nym skró­cie po pierw­szym dniu tur­nie­ju:

  • spa­ce­rek” NoLi­fe­Frags (16:0 i 16:3),
  • awans do ćwierć­fi­na­łu z dru­gie­go miej­sca zespo­łu Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go (3:1616:2 i 16:6)
  • zare­je­stro­wa­ny mate­riał wideo z tur­nie­ju przez por­tal 24jgora.pl  
  • pełen suk­ces (7 meczy w 7 godzin) i cięż­ka pra­ca uczniów obsłu­gu­ją­cych tur­niej (Pio­trek, Mar­cin, Nor­bert, Kamil). Dzię­ki.

Roz­pi­ska meczy jutrzej­szych:

Godzi­na 8:00 – Tęczo­we Motyl­ki vs NMN

Godzi­na 9:00 – Boru­ta vs Neve­rVac

Godzi­na 10:00 – wygra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:00

Godzi­na 11:00 – Moun­ta­inZ vs Zły Gaming

Godzi­na 12:00 – wygra­ny z 11:00 vs Tur­bo Gumi­sie

Godzi­na 13:00 – Tur­bo Gumi­sie vs prze­gra­ny z 11:00

Turniej CS:GO — jutro start

Jutro o 7:40 będę na warsz­ta­tach i zakła­dam, że zain­te­re­so­wa­ne dru­ży­ny rów­nież. O 8:00 zaczy­na­my pierw­szy mecz. Roz­pi­ska jutrzej­szych spo­tkań wyglą­da nastę­pu­ją­co:

Godzi­na 8:00 — Rivium Team vs Mali­no­we Tru­skaw­ki Nor­bie­go

Godzi­na 9:00 — MagicTM vs NoLi­fe­Frags

Godzi­na 10:00 — prze­gra­ny z 8:00 vs prze­gra­ny z 9:00

Godzi­na 11:00 — wygra­ny z 8:00 vs wygra­ny z 9:00 — wygra­ny awans do  ćwierć­fi­na­łów.

Godzi­na 12:00 — wygra­ny z 10:00 z prze­gra­nym z 11:00 — wygra­ny awans do ćwierć­fi­na­łów

Godzi­na 13:00 — Boru­ta vs Tęczo­we Motyl­ki

Godzi­na 14:00NMN vs Neve­rVac

Jeśli z przy­czyn losowych/technicznych itp. mecze ule­gną przedłużeniu/opóźnieniu i spo­wo­do­wa­ło­by to, że któ­ryś by się miał nie odbyć to dam znać tele­fo­nicz­nie (szcze­gól­nie doty­czy to dru­żyn NMN i Neve­rVac). Ale miej­my nadzie­ję, że tak się nie sta­nie. Jutro też opu­bli­ku­ję roz­pi­skę na śro­dę … . Jeśli wszyst­ko odbę­dzie się zgod­nie z pla­nem to w śro­dę z rana koń­czy­my 3 mecze dru­giej gru­py i zaczy­na­my mecze gru­py trze­ciej (czy­li ok. 11:00 meczem Moun­ta­inZ vs Zły Gaming) i o 12:00 Tur­bo Gumi­sie w meczach z w/w dru­ży­na­mi. 

Dzi­siej­szy dzień był bar­dzo cięż­ki. Zetknę­li­śmy się z wie­lo­ma pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi i nie wszyst­kie zosta­ły wyeli­mi­no­wa­ne. Jutro praw­dzi­wy spraw­dzian. Kil­ka zdjęć z pra­cow­ni przed wyj­ściem:

P.S.

Kon­fi­gi jed­nak też miej­cie ze sobą (nie prze­wi­dzia­łem, że loka­li­za­cja kon­fi­gu jest uza­leż­nio­na od ID kon­ta ste­am, a po dru­gie nie zda­ży­łem ich pode­grać).