Konkurs Euromania

4 paź­dzier­ni­ka 2013 r. pię­cio­ro uczniów:

  • Daria Alek­san­dro­wicz III LO,
  • Patry­cja Mał­kow­ska II LO,
  • Patryk Sku­pin III LO,
  • Grze­gorz Dzie­ru­go III Tech­ni­kum,
  • Kry­stian Konop­ka­III Tech­ni­kum

repre­zen­to­wa­ło nasza szko­łę w fina­ło­wym eta­pie kon­kur­su “Euro­ma­nia — Pol­ska korzy­sta”, któ­ry odbył się w Wał­brzy­chu. Doty­czył on wie­dzy uczniów o fun­du­szach euro­pej­skich pozy­ski­wa­nych i wyko­rzy­sty­wa­nych przez Pol­skę. Pyta­nia były o róż­nym stop­niu trud­no­ści, a kon­kurs zor­ga­ni­zo­wa­no na wzór tele­tur­nie­ju “Jeden z dzie­się­ciu”. Nasza dru­ży­na zaję­ła wyso­kie, pią­te miej­sce.

Gra­tuluje­my!

Wizyta przedszkolaków

Dnia 10.10.2013 r. na zaję­cia z musz­try, samo­obro­ny i tech­nik inter­wen­cyj­nych  przy­szły dzie­ci z Przed­szko­la Samo­rza­do­we­go  nr 2 w Pie­cho­wi­cach. Ucznio­wie klas poli­cyj­nych wraz z nauczy­cie­lem musz­try zapre­zen­to­wa­li umie­jęt­no­ści, jakie zdo­by­wa­ja w ramach zajęć dodat­ko­wych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjan­tów z Komen­dy Miej­skiej Poli­cji w Jele­niej Górze. Podzię­ko­wa­nia od zaprzy­jaź­nio­ne­go przed­szko­la zło­żo­no na ręce pani dyrek­tor — Doro­ty Sob­czyń­skiej. Dzie­ci mia­ły dużo fraj­dy, wyszły zado­wo­lo­ne i uśmiech­nię­te z naszej szko­ły.

Sprzątanie Świata 2013

W pią­tek, 20 wrze­śnia 2013 roku, ucznio­wie naszej szko­ły po wcze­śniej­szym ode­bra­niu wor­ków i ręka­wic, pod opie­ką nauczy­cie­li uda­li się na akcję “Sprzą­ta­nie Świa­ta 2013”. Ucznio­wie mie­li do posprzą­ta­nia trzy tra­sy, któ­re koń­czy­ły się w Micha­ło­wi­cach. Poży­tecz­nie i miło spę­dzo­ny czas zakoń­czo­no w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym “Zło­ty Widok” roz­pa­le­niem ogni­ska i pie­cze­niem kieł­ba­sek.

 

 

Licealiada

Pre­sti­żo­we II miej­sce w fina­le Dol­no­ślą­skiej Lice­alia­dy Mło­dzie­ży w Lek­kiej Atle­ty­ce  w bie­gu na 100 m zdo­był nasz tego­rocz­ny absol­went  Tech­ni­kum — Mate­usz Turo­wicz  . Bar­dzo się cie­szy­my,  ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my  i życzy­my suk­ce­sów spor­to­wych w przy­szło­ści!!!