Sprzątanie Świata 2013

W pią­tek, 20 wrze­śnia 2013 roku, ucznio­wie naszej szko­ły po wcze­śniej­szym ode­bra­niu wor­ków i ręka­wic, pod opie­ką nauczy­cie­li uda­li się na akcję “Sprzą­ta­nie Świa­ta 2013”. Ucznio­wie mie­li do posprzą­ta­nia trzy tra­sy, któ­re koń­czy­ły się w Micha­ło­wi­cach. Poży­tecz­nie i miło spę­dzo­ny czas zakoń­czo­no w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym “Zło­ty Widok” roz­pa­le­niem ogni­ska i pie­cze­niem kieł­ba­sek.

 

 

Licealiada

Pre­sti­żo­we II miej­sce w fina­le Dol­no­ślą­skiej Lice­alia­dy Mło­dzie­ży w Lek­kiej Atle­ty­ce  w bie­gu na 100 m zdo­był nasz tego­rocz­ny absol­went  Tech­ni­kum — Mate­usz Turo­wicz  . Bar­dzo się cie­szy­my,  ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my  i życzy­my suk­ce­sów spor­to­wych w przy­szło­ści!!!