Powiatowa Licealiada Młodzieży

W dniu 3.10.2014 r.  na tere­nie Gim­na­zjum Gmin­ne­go w Sosnów­ce odby­ły się zawo­dy spor­to­we w Szta­fe­to­wych  Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Nasi ucznio­wie  zaję­li II miej­sce w kate­go­rii chłop­ców i dziew­cząt.

Gra­tu­lu­je­my pierw­szych spor­to­wych suk­ce­sów!!!

P1130201P1130190P1130197P1130194P1130174P1130179P1130195

Międzynarodowa Konferencja Służb Ratowniczych

W dniach 2223 wrze­śnia 2014 r. ucznio­wie z klas ratow­nic­two medycz­ne i ucznio­wie z klas poli­cyj­nych z Zespo­łu Szkól Tech­nicz­nych i Lice­al­nych w Pie­cho­wi­cach uczest­ni­czy­li w Mię­dzy­na­ro­do­wej Kon­fe­ren­cji Służb Ratow­ni­czych, któ­ra odby­ła się w Kar­pa­czu. Nasi ucznio­wie uczest­ni­czy­li w cie­ka­wych wykła­dach i poka­zach dzia­łań służb ratow­ni­czych. Zapo­zna­li się naj­no­wo­cze­śniej­szym sprzę­tem uży­wa­nym przez ratow­ni­ków oraz z sys­te­mem służb ratow­ni­czych z Czech i Włoch, a tak­że z dzia­ła­nia­mi służb współ­pra­cu­ją­cych z sys­te­mem Pań­stwo­we­go Ratow­nic­twa Medycz­ne­go taki­mi jak: , Poli­cja Inspek­cja Sani­tar­na, Straż Gra­nicz­na, GOPR .Odby­ła się pre­zen­ta­cja naj­no­wo­cze­śniej­sze­go defi­bry­la­to­ra. Ucznio­wie uczest­ni­czy­li w poka­zie pierw­szej pomo­cy oraz sami uczest­ni­czy­li w ćwi­cze­niach. Uczest­ni­kom kon­fe­ren­cji zapre­zen­to­wa­ła się Straż Gra­nicz­na z psem do wykry­wa­nia nar­ko­ty­ków i ładun­ków wybu­cho­wych . Funk­cjo­na­riu­sze poka­za­li naj­now­szy sprzęt uży­wa­ny w Stra­ży Gra­nicz­nej , a mło­dzież mogła spraw­dzić jego dzia­ła­nie oraz przy­mie­rzyć naj­now­sze mode­le kami­ze­lek kulo­od­por­nych , oku­la­rów nok­to­wi­zyj­nych i wykry­wa­czy meta­li. Na koniec kon­fe­ren­cji odbył się pokaz służb ratow­ni­czych , któ­re poka­za­ły dzia­ła­nia w zda­rze­niu maso­wym, czy­li w wypad­ku dro­go­wym z udzia­łem auto­bu­su i auta oso­bo­we­go.

To były cie­ka­we lek­cje poka­zo­we dla uczniów.

20140923_10593420140923_10510720140923_10504520140923_102149Nowe8Nowe5

Dziennik elektroniczny

Infor­mu­ję, że w dniu jutrzej­szym (25 wrze­śnia 2014 r.) wycho­waw­cy wszyst­kich klas otrzy­ma­ją wykaz logi­nów i haseł (rodzi­ców oraz uczniów) umoż­li­wia­ją­cych dostęp do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go. Następ­nie zosta­ną one prze­ka­za­ne oso­bom zain­te­re­so­wa­nym. W przy­pad­ku bra­ku takie­go kon­ta (np. uczeń nie prze­ka­zał rodzi­co­wi, zgu­bił, zapo­mniał itp. itd.) lub pro­ble­mów z zalo­go­wa­niem do sys­te­mu pro­szę o kon­takt na adres e‑mail: marcin@zsem.pl , oso­bi­ście w szko­le lub tele­fo­nicz­nie za pośred­nic­twem sekre­ta­ria­tu — (75)75530-60.

Dla rodzi­ców zain­te­re­so­wa­nych kon­ta­mi pre­mium przy­go­to­wa­łem instruk­cję “krok po kro­ku” jak takie kon­to moż­na wyku­pić (pole­ca­my). Instruk­cja dostęp­na jest tutaj.

Stro­na logo­wa­nia do dzien­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go dostęp­na jest po klik­nię­ciu na baner z pra­wej stro­ny “mobi­reg rodzic” lub po wpi­sa­niu adre­su: http://mobireg.pl/zs-pie