Wielkanocny pacierz

baranek

Wiel­ka­noc­ny pacierz

Nie umiem być srebr­nym anio­łem -
Ni gore­ją­cym krza­kiem -
Tyle Zmar­twych­wstań już prze­szło-
A ser­ce mam byle jakie.

Tyle pro­ce­sji z dzwo­na­mi -
Tyle już alle­lu­ja -
A moja świę­tość dziu­ra­wa
Na ćwiart­ce wło­ska się buja.

Wiatr gra mi na kościach mych psal­my -
Jak na kośla­wej fujar­ce -
Żeby choć papież spoj­rzał
Na mnie — przez bia­łe swe pal­ce.

Żeby choć Mat­ka Boska
Przez chmur zabi­te wciąż deski -
Uśmiech mi Swój zesła­ła
Jak ptasz­ka we mgle nie­bie­skiej.

I wiem, gdy łzę swo­ją trzy­mam
Jak zło­ty kamyk z pro­cy -
Zro­zu­mie mnie mały Bara­nek
Z naj­cich­szej Wiel­kiej Nocy.

Pysz­czek poło­ży na ręku -
Sumie­nia wywró­ci pod­szew­kę -
Ser­ca moje­go oca­li

ks. Jan Twar­dow­ski

I OLIMPIADA WIEDZY O SPORCIE I ZDROWIU

2022 mar­ca 2015r. w Gnieź­nie odby­ła się pierw­sza OGÓL­NO­POL­SKA OLIM­PIA­DA WIE­DZY O SPO­RCIE I ZDRO­WIUPIERW­SZA POMOC PRZED­ME­DYCZ­NA.Naszą  szko­łę repre­zen­to­wa­li ucznio­wie z kla­sy pierw­szej Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – kla­sa ratow­nic­twa medycz­ne­go: Wik­to­ria Kacz­ma­rek oraz Michał Wój­cik, któ­rzy uzy­ska­li naj­więk­sza licz­bę punk­tów w eli­mi­na­cjach okrę­go­wych  i  awan­so­wa­li do eta­pu cen­tral­ne­go , na któ­rym zdo­by­li  tytuł lau­re­ata olim­pia­dy.

Gra­tu­lu­je­my!

ZAWODY STRZELECKIE O PUCHAR PREZYDENTA JELENIEJ GÓRY

W dniu 19.03.2015 r. na strzel­ni­cy Ligi Obro­ny Kra­ju odby­ły się zawo­dy strze­lec­kie o Puchar Pre­zy­den­ta Jele­niej Góry. Naszą szko­łę repre­zen­to­wa­ły dwie dru­ży­ny dziew­cząt i chłop­ców z Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go – kla­sa poli­cyj­na oraz z Tech­ni­kum – kla­sa woj­sko­wa. W kate­go­rii chłop­ców I miej­sce zaję­ła kla­sa poli­cyj­na.

W ogól­nej kla­sy­fi­ka­cji Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych zaję­li­śmy wyso­kie III miej­sce.

Gra­tu­lu­je­my suk­ce­sów!

Sentencje łacińskie dla klasy III T i II LO.

SEN­TEN­CJE ŁACIŃ­SKIE
1. Absens carens – Nie­obec­ny tra­ci.
2. Absen­te reo – Pod nie­obec­ność oskar­żo­ne­go.
3. Ad kalen­das Gra­ecas – Na czas nie­okre­ślo­ny (dosł. do grec­kich kalend).
4. Alea iac­ta est – kości zosta­ły rzu­co­ne! Juliu­sza Ceza­ra prze­kra­cza­ją­ce­go Rubi­kon;
5. ars lon­ga vitae bre­vis – Sztu­ka dłu­go­trwa­ła, życie krót­kie. Sene­ka
6. Car­pe diem quam mini­mum cre­du­la poste­ro – Chwy­taj dzień (korzy­staj z chwi­li), jak naj­mniej ufa­jąc przyszłości.:Horacy,
7. Cogi­to, ergo sum – Myślę więc jestem Autor: Kar­te­zjusz
8. Cui bono? – Na czy­ją korzyść? Autor: Lucjusz Kasjusz
9. Cuius regio eius reli­gio – Czyj kraj, tego reli­gia
10. Cum tacent, cla­mant – Mil­cząc woła­ją , mil­cze­nie jest wymow­niej­sze od mowy: Cyce­ron
11. Divi­de et impe­ra – Dziel i rządź. Filip Mace­doń­ski siej nie­zgo­dę byś łatwiej mógł rzą­dzić.
12. Do, ut des – Daję, abyś (i ty mi) dał, tzw. zasa­da wza­jem­no­ści
13. Dum spi­ro, spe­ro – Póki oddy­cham, mam nadzie­ję (póty żywo­ta póki nadziei)
14. Dura lex, sed lex – Twar­de pra­wo, ale pra­wo
15. Erra­re huma­num est – błą­dzić jest rze­czą ludz­ką. Sene­ka Star­szy
16. Est modus in rebus – (dosłow­nie: mają rze­czy swą mia­rę) wszyst­ko ma swo­je granice.Horacy
17. Et tu, Bru­te, con­tra me – i ty, Bru­tu­sie, prze­ciw­ko mnie. Juliusz Cezar
18. Igno­ran­tia iuris nocet – nie­zna­jo­mość pra­wa szko­dzi.
19. In vino veri­tas – w winie praw­da, alko­hol roz­wią­zu­je język. Pla­ton
20. Lex retro non agit – pra­wo nie dzia­ła wstecz , nie pod­le­ga karze czyn, któ­ry nie był jesz­cze zabro­nio­ny, gdy gopo­peł­nio­no.
21. Manus manum lavat – ręka rękę myje. Sene­ka
22. Mea cul­pa – moja wina.
23. Nec plus ultra – nic nad to, szczyt dosko­na­ło­ści, rzecz nie­prze­ści­gnio­na.
24. Nolens volens – chcąc nie chcąc.
25. O tem­po­ra! O mores! – o cza­sy! O oby­cza­je! Cyce­ron
26. Odi et amo – nie­na­wi­dzę i kocham Katul­lus
27. Pecu­nia non olet – pie­nią­dze nie śmier­dzą, cesarz Wespa­zjan uza­sad­nia­jąc opo­dat­ko­wa­nie miej­skich sza­le­tów.
28. scio me nihil sci­re — wiem ‚ze nic nie wiem, Sokra­tes
29. veni,vidi, vici – przy­by­łem, zoba­czy­łem, zwy­cię­ży­łem, Juliusz Cezar