Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Wycieczka do Elektrowni Turów w Bogatyni

W ramach wycie­czek zawo­do­znaw­czych ucznio­wie tech­ni­kum elek­trycz­ne­go mie­li oka­zję zwie­dzić Elek­trow­nię Turów, naj­więk­szą w naszej oko­li­cy. Po tere­nie zakła­du opro­wa­dza­li nas prze­wod­ni­cy, któ­rzy zapo­zna­li mło­dzież z histo­rią roz­wo­ju elek­trow­ni, spe­cy­fi­ką pro­duk­cji prą­du elek­trycz­ne­go z paliw kopal­nych. Na miej­scu moż­na było zoba­czyć pro­ces przy­go­to­wa­nia węgla bru­nat­ne­go do spa­la­nia w kotłach, pra­cu­ją­ce gene­ra­to­ry o mocy powy­żej 200MW oraz ste­row­nię, w któ­rej moni­to­ru­je się wszyst­kie pro­ce­sy fizycz­ne zacho­dzą­ce od kotła po gene­ra­tor. Na koniec zwie­dza­nia ucznio­wie zafun­do­wa­li sobie obiad w sto­łów­ce pra­cow­ni­czej i moż­na było się poczuć jak pra­cow­nik po skoń­czo­nym dniu pra­cy.

Cała Polska czyta dzieciom — ciąg dalszy

Idąc za cio­sem, w ramach spo­łecz­nej kam­pa­nii „Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom”, ucznio­wie naszej szko­ły: Mał­go­rza­ta Babik, Dawid Grzel­ka, Mag­da­le­na Słyk i Nata­lia Wój­to­wicz odwie­dzi­li wczo­raj dzie­ci z klas naucza­nia począt­ko­we­go w Szko­le Pod­sta­wo­wej nr 1 w Pie­cho­wi­cach.
Zażar­te dys­ku­sje toczy­ły się nie tyl­ko na temat prze­czy­ta­nych baśni. Doty­czy­ły tak­że aspek­tów mili­tar­nych, bowiem ucznio­wie kla­sy woj­sko­wej zapre­zen­to­wa­li się swo­im młod­szym kole­gom w obo­wią­zu­ją­cych w naszej szko­le mun­du­rach.
Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się słod­kim poczę­stun­kiem, za któ­ry dzię­ku­je­my p. dyrek­tor Marii Skow­ron.

Cała Polska czyta dzieciom — my również.

20161010_101319

Nie do prze­ce­nie­nia jest rola, jaką  w wycho­wa­niu i roz­wo­ju czło­wie­ka i to już od naj­młod­szych lat,  odgry­wa kon­takt z książ­ką, roz­wi­ja­jąc wraż­li­wość i wpły­wa­jąc na roz­wój inte­lek­tu­al­ny mło­de­go słu­cha­cza i czy­tel­ni­ka.

Rozu­mie­jąc to i doce­nia­jąc – ucznio­wie naszej szko­ły,  w ramach spo­łecz­nej kam­pa­nii „Cała Pol­ska czy­ta dzie­ciom” , odwie­dzi­li wczo­raj dzie­ci z Przed­szko­la Samo­rzą­do­we­go Nr 2 Pie­cho­wi­cach.

Pięk­nie prze­czy­ta­li przy­go­to­wa­ne wcze­śniej baśnie, a następ­nie toczy­li zacie­kłe dys­ku­sje ze swo­imi młod­szy­mi kole­ga­mi i kole­żan­ka­mi na temat zacho­wa­nia przed­sta­wio­nych boha­te­rów lite­rac­kich.

Spo­tka­nie zakoń­czy­ło się słod­kim poczę­stun­kiem i wspól­nym zdję­ciem.