Archiwum kategorii: Aktualności

Konkurs literacki.

Biblio­te­ka szkol­na ogła­sza kon­kurs na esej inter­pre­tu­ją­cy sło­wa Wła­dy­sła­wa Orka­na: “Temu, kto lubi książ­ki, nigdy nie zabrak­nie wier­ne­go przy­ja­cie­la”.

Regu­la­min kon­kur­su

  1. Uczeń, po wcze­śniej­szym zgło­sze­niu chę­ci uczest­nic­twa w kon­kur­sie, pisze pra­cę na poda­ny temat. Obję­tość pra­cy nie powin­na prze­kra­czać dwóch stron for­ma­tu A4 zapi­sa­nych czcion­ką 14 Times New Roman.
  2. Zapi­sy uczest­ni­ków przyj­mo­wa­ne będą w biblio­te­ce szkol­nej.
  3. Goto­we pra­ce pod­pi­sa­ne imie­niem, nazwi­skiem oraz kla­są, do któ­rej uczęsz­cza uczeń, nale­ży skła­dać do 30 kwiet­nia 2014r.. w biblio­te­ce szkol­nej.
  4. Jury wyło­ni zwy­cięz­cę kon­kur­su oraz lau­re­atów dwóch kolej­nych miejsc.
  5. Roz­strzy­gnię­cie kon­kur­su nastą­pi w poło­wie maja.
  6. Zwy­cię­ska pra­ca opu­bli­ko­wa­na zosta­nie na stro­nie inter­ne­to­wej szko­ły.

ZACHĘ­CA­MY DO WZIĘ­CIA UDZIA­ŁU W KON­KUR­SIE!

Konkurs Czytelniczy rozstrzygnięty.

Po cało­rocz­nych zma­ga­niach czy­tel­ni­czych nade­szła chwi­la, aby ogło­sić zwy­cięz­ców Kon­kur­su Czy­tel­ni­cze­go. Rywa­li­za­cja o laur naj­lep­sze­go czy­tel­ni­ka trwa­ła do ostat­nie­go tygo­dnia. Oto wyni­ki:

I mie­isce: Grze­gorz Dzie­ru­go

II miej­sce: Kamil Dyduch

III miej­sce: Patryk Zając

Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i zapra­szam do biblio­te­ki po waka­cjach 🙂