Wszystkie wpisy, których autorem jest Anna Bielecka

Sentencje łacińskie dla klasy III T i II LO.

SEN­TEN­CJE ŁACIŃ­SKIE
1. Absens carens – Nie­obec­ny tra­ci.
2. Absen­te reo – Pod nie­obec­ność oskar­żo­ne­go.
3. Ad kalen­das Gra­ecas – Na czas nie­okre­ślo­ny (dosł. do grec­kich kalend).
4. Alea iac­ta est – kości zosta­ły rzu­co­ne! Juliu­sza Ceza­ra prze­kra­cza­ją­ce­go Rubi­kon;
5. ars lon­ga vitae bre­vis – Sztu­ka dłu­go­trwa­ła, życie krót­kie. Sene­ka
6. Car­pe diem quam mini­mum cre­du­la poste­ro – Chwy­taj dzień (korzy­staj z chwi­li), jak naj­mniej ufa­jąc przyszłości.:Horacy,
7. Cogi­to, ergo sum – Myślę więc jestem Autor: Kar­te­zjusz
8. Cui bono? – Na czy­ją korzyść? Autor: Lucjusz Kasjusz
9. Cuius regio eius reli­gio – Czyj kraj, tego reli­gia
10. Cum tacent, cla­mant – Mil­cząc woła­ją , mil­cze­nie jest wymow­niej­sze od mowy: Cyce­ron
11. Divi­de et impe­ra – Dziel i rządź. Filip Mace­doń­ski siej nie­zgo­dę byś łatwiej mógł rzą­dzić.
12. Do, ut des – Daję, abyś (i ty mi) dał, tzw. zasa­da wza­jem­no­ści
13. Dum spi­ro, spe­ro – Póki oddy­cham, mam nadzie­ję (póty żywo­ta póki nadziei)
14. Dura lex, sed lex – Twar­de pra­wo, ale pra­wo
15. Erra­re huma­num est – błą­dzić jest rze­czą ludz­ką. Sene­ka Star­szy
16. Est modus in rebus – (dosłow­nie: mają rze­czy swą mia­rę) wszyst­ko ma swo­je granice.Horacy
17. Et tu, Bru­te, con­tra me – i ty, Bru­tu­sie, prze­ciw­ko mnie. Juliusz Cezar
18. Igno­ran­tia iuris nocet – nie­zna­jo­mość pra­wa szko­dzi.
19. In vino veri­tas – w winie praw­da, alko­hol roz­wią­zu­je język. Pla­ton
20. Lex retro non agit – pra­wo nie dzia­ła wstecz , nie pod­le­ga karze czyn, któ­ry nie był jesz­cze zabro­nio­ny, gdy gopo­peł­nio­no.
21. Manus manum lavat – ręka rękę myje. Sene­ka
22. Mea cul­pa – moja wina.
23. Nec plus ultra – nic nad to, szczyt dosko­na­ło­ści, rzecz nie­prze­ści­gnio­na.
24. Nolens volens – chcąc nie chcąc.
25. O tem­po­ra! O mores! – o cza­sy! O oby­cza­je! Cyce­ron
26. Odi et amo – nie­na­wi­dzę i kocham Katul­lus
27. Pecu­nia non olet – pie­nią­dze nie śmier­dzą, cesarz Wespa­zjan uza­sad­nia­jąc opo­dat­ko­wa­nie miej­skich sza­le­tów.
28. scio me nihil sci­re — wiem ‚ze nic nie wiem, Sokra­tes
29. veni,vidi, vici – przy­by­łem, zoba­czy­łem, zwy­cię­ży­łem, Juliusz Cezar