Archiwa tagu: Wsparcie na starcie

Rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych w projekcie unijnym “Wsparcie na zawodowym starcie”

Niniej­szym mam przy­jem­ność poin­for­mo­wać, że od jutra, tj. od 22 lute­go roz­po­czy­na­my nabór wnio­sków na sty­pen­dium z pro­jek­tu unij­ne­go. Wnio­ski mogą skła­dać Ucznio­wie, któ­rzy zgło­si­li się do szko­leń w ramach pro­jek­tu “Wspar­cie na zawo­do­wym star­cie”.

Sty­pen­dium wyno­si 1000 zł brut­to mie­sięcz­nie i jest przy­zna­wa­ne na dzie­sięć mie­się­cy.

Bar­dzo pro­szę o zapo­zna­nie się z Regu­la­mi­nem, któ­ry został opu­bli­ko­wa­ny na naszej stro­nie.

Wnio­sek moż­na skła­dać do 4 mar­ca 2019 r. do pani Syl­wii Pochłód.

W razie jakich­kol­wiek pytań, uprzej­mie zapra­szam do sali 303.

DOKU­MEN­TY: